انتشارات فرگام


تبدیل عکسهای مشتریان محترم به پازل از 15 تا 2000 قطعه،تولید پازل های کمک آموزشی  و همچنین تولید پازل با طرح اختصاصی شما تا 2000 قطعه جهت امور تبلیغاتی نیز از قابلیتهای مجموعه پازل ایران می باشد.